Algemene voorwaarden Actifyt

Artikel 1: Algemene en bindende voorwaarden

In deze algemene verkoopsvoorwaarden worden de voorwaarden uiteengezet waaronder de klant gebruik kan maken van de website, producten en diensten zoals die door de verkoper worden aangeboden.

Door de website te bezoeken en/of producten te kopen via deze website, maakt de klant gebruik van onze "dienst" en ga hij akkoord met de volgende algemene voorwaarden (hierna "algemene voorwaarden" of "voorwaarden") genoemd, met inbegrip van bijkomende voorwaarden en beleidslijnen waarnaar hierna wordt verwezen of waarnaar hierna een koppeling wordt geplaatst. Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Equi4S, met maatschappelijke zetel te Prins-Bisschopssingel 50, 3500 Hasselt ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0455.973.937, hierna de “verkoper” genoemd.

De “klant” is iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die producten bij de verkoper bestelt.

De "consument" is iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen.

De voorliggende algemene voorwaarden vormen de overeenkomst die de verkoper en de klant verbinden, zij worden hierna gezamenlijk de "partijen" genoemd.

De voorliggende algemene voorwaarden zijn als enige van toepassing tussen partijen.

De algemene voorwaarden zijn op ieder ogenblik vrij te raadplegen op de website van de verkoper: www.actifyt.be en www.actifyt.com, zodat de klant bij het plaatsen van een bestelling dient te verklaren dat hij kennis heeft genomen van de algemene voorwaarden en bevestigt dat hij de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen aanvaardt.

De verkoper behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen of te vervangen door updates, dit zonder voorafgaande kennisgeving, onder voorbehoud dat deze wijzigingen op zijn website worden weergegeven. Deze wijzigingen zullen van toepassing zijn op de bestellingen van producten die nadien worden geplaatst. De klant is er verantwoordelijk voor deze pagina regelmatig te raadplegen om na te gaan of er iets gewijzigd is. Als de klant de website blijft gebruiken nadat de verkoper wijzigingen heeft gepubliceerd, betekent dit dat de klant deze wijzigingen aanvaardt.

Om de website te gebruiken en of de diensten te ontvangen, moet de gebruiker ten minste 18 jaar oud zijn, of de wettelijke meerderjarigheid in zijn rechtsgebied hebben bereikt, en over de wettelijke bevoegdheid, het recht en de vrijheid beschikken om deze algemene voorwaarden als bindend middel aan te gaan. Indien de gebruiker jonger is dan 18 jaar, mag hij de website enkel gebruiken onder toezicht van een ouder of wettelijke voogd. De verkoper behoudt zich het recht voor om een bewijs van leeftijd te vragen van elke gebruiker van de Actifyt website.

Als de klant een bepaling van deze algemene voorwaarden niet naleeft, zal dat leiden tot de onmiddellijke beëindiging van de aangeboden diensten.

Deze winkel wordt gehost door Shopify Inc. Zij voorzien ons van het online handelsplatform waarmee we onze producten en diensten aan de klant kunnen verkopen.

Artikel 2: Aanbod, bestellingen en nauwkeurigheid van facturering en accountgegevens

De verkoper kan, zonder voorafgaande kennisgeving, de aangeboden diensten en producten wijzigen, stoppen met het leveren van de diensten en producten, of verkoop limieten instellen voor de diensten en producten. De verkoper kan de toegang tot de diensten permanent of tijdelijk beëindigen of opschorten zonder kennisgeving en aansprakelijkheid om welke reden dan ook, of zonder reden. Tevens behoudt de verkoper zich het recht voor de dienstverlening om wat voor reden ook en op welk moment ook te weigeren aan wie dan ook.

Om een bestelling te plaatsen kiest de klant het (de) product(en) die hij wenst te bestellen, vult hij de gevraagde gegevens in, controleert de juistheid van de bestelling en voert vervolgens de betaling uit. Nadat de verkoper vanwege de bankinstelling bevestiging van de betaling heeft ontvangen, stuurt hij de klant een orderbevestiging waarin de juiste ontvangst van de bestelling wordt bevestigd en waarin de details van de bestelling worden vermeld.

De verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van de klant op te schorten, te annuleren of te weigeren, in het bijzonder indien de door de klant gecommuniceerde gegevens foutief of onvolledig blijken te zijn of indien een betwisting bestaat met betrekking tot de betaling van een voorgaande bestelling. Indien de verkoper een bestelling wijzigt of annuleert, kan hij de klant daarvan op de hoogte stellen met gebruik van het e-mailadres en/of het factuuradres of telefoonnummer dat de klant heeft verstrekt bij het plaatsen van de bestelling. De verkoper behoudt zich het recht voor bestellingen te beperken of te weigeren die naar zijn mening zijn geplaatst door handelaren, wederverkopers of distributeurs.

De klant stemt ermee in bij elke aankoop in de winkel actuele, volledige en juiste aankoop- en accountgegevens te verstrekken. De klant stemt ermee in zijn accountgegevens en andere gegevens, waaronder zijn e-mailadres en de nummers en vervaldatums van zijn creditcards, steeds onmiddellijk bij te werken, zodat de verkoper zijn transacties kan uitvoeren en indien nodig contact met hem kan opnemen. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat de verkoper is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Artikel 3: Prijs en betaling

De prijs van de producten en/of diensten wordt in euro weergegeven, inclusief BTW en andere belastingen.

De prijs die van toepassing is, is de prijs die wordt weergegeven op de website op de datum waarop de klant zijn bestelling plaatst, ook al heeft de klant andere prijzen of promoties gezien op de website op een andere datum. Eventuele verzend- en betalingskosten zijn niet in de weergegeven prijs opgenomen, maar worden afzonderlijk berekend in de loop van de bestelprocedure. De verkoper behoudt zich het recht voor om de prijzen voor weergegeven producten op elk moment en zonder kennisgeving te wijzigen, en om prijsfouten die onbedoeld kunnen optreden te corrigeren. De verkoper is tegenover de klant of enige derde niet aansprakelijk voor enige aanpassing, prijswijziging, opschorting of stopzetting van de dienst.

Indien het opgegeven leveringsadres van de bestelde producten zich in een ander land dan het land waaruit de producten worden verzonden bevindt, kan de klant eventuele lokale kosten (invoerbelastingen, douanerechten) verschuldigd zijn. Deze kosten worden geheven eens de producten de door de klant opgegeven bestemming bereiken. Alle deze lokale kosten zijn voor eigen rekening van de klant.

De klant moet online betalen via een betalingsplatform dat door de verkoper op zijn website wordt gebruikt. Bij het plaatsen van de bestelling is de prijs onmiddellijk verschuldigd en moet de betaling onmiddellijk worden uitgevoerd. Voor de online betalingen doet Actifyt een beroep op Mollie. De financiële gegevens van de klant die zijn ingevoerd in het kader van een online betaling (“betaalgegevens”) worden uitsluitend uitgewisseld tussen Mollie en de betreffende financiële instellingen. Elke verwerking van persoons- en/of betaalgegevens door Mollie gebeurt in overeenstemming met het privacybeleid van Mollie. Online betalen vindt plaats met behulp van beveiligde protocollen en passende technische en organisatorische (beveiligings)maatregelen. Op alle online betalingen zijn de algemene voorwaarden van Mollie van toepassing, die als enige verantwoordelijk is voor de correcte uitvoering van alle online betalingen.

Artikel 4: Producten en informatie verstrekt door de verkoper

De producten worden niet noodzakelijkerwijs door de verkoper vervaardigd. De verkoper zal proberen de klant volledige en actuele informatie te verstrekken inzake de aangeboden producten, maar kan niet garanderen dat de verstrekte informatie over de door derden vervaardigde producten, volledig en nauwkeurig is. De koper dient, voorafgaand aan het gebruik van de producten, de informatie op de verpakkingen en op de productetiketten aandachtig te lezen, te begrijpen en op te volgen. Alsook eventuele waarschuwingen en instructies die bij het product en/of dienst worden vermeld. De voorgestelde producten zijn vervaardigd in overeenstemming met de standaarden en normen van de Belgische wetgeving.

De verkoper doet er alles aan de kleuren en afbeeldingen van de producten op de website zo accuraat mogelijk weer te geven. De verkoper kan echter niet garanderen dat het beeldscherm van de klant zijn computer alle kleuren juist weergeeft. De verkoper garandeert niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die de klant aankoopt of verkrijgt, zal voldoen aan zijn verwachtingen, of dat fouten in de dienst zullen worden verholpen.

Artikel 5: Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Het is mogelijk dat op de website of in de dienst typefouten, onnauwkeurigheden of weglatingen voorkomen die betrekking kunnen hebben op product beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, leveringstijden en beschikbaarheid. Indien informatie in de dienst of op enige daarmee verband houdende website onnauwkeurig is, behoudt de verkoper zich op elk moment het recht voor fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te verbeteren, informatie te wijzigen of bij te werken, of bestellingen te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat de klant een bestelling heeft geplaatst).

Artikel 6: Levering van de bestelling & eigendomsrecht

De aangegeven leveringstermijnen worden enkel ten indicatieven titel verstrekt en verbinden de verkoper niet. Een vertraging in de levering van de bestelling kan dus in geen enkel geval aanleiding geven tot enige schadevergoeding, interesten, verbreking of ontbinding van de overeenkomst en / of opschorting van de verplichtingen van de klant. De bestelling zal maar geleverd worden aan de klant of zal enkel uitgevoerd worden na integrale betaling van de bestelling.

De verkoper blijft eigenaar van de bestelde producten totdat de volledige betaling heeft plaatsgevonden. Het eigendomsrecht en de risico’s wordt slechts aan de klant overgedragen na integrale betaling van de bestelling.

Artikel 7: Controle van de producten & klachten

De klant is ertoe gehouden de bijgevoegde bestelbon, alsook de conformiteit van de producten die hem worden geleverd, te vergelijken met de producten die hij bestelde. Eventuele klachten dienen binnen de 8 dagen na levering van de producten per e-mail te worden ingediend met een duidelijke omschrijving van de gebreken. Indien de klacht niet op voormelde wijze en niet binnen de vooropgestelde termijn wordt ingediend, zal hier geen rekening mee kunnen worden gehouden en wordt de klant geacht de bestelling op definitieve wijze te hebben aanvaard.

Indien een klacht gegrond blijkt te zijn, heeft de verkoper de keuze tussen het vervangen van het (de) product(en) of het terugbetalen van de prijs van het (de) product(en).

Goederen die door toedoen van de klant werden beschadigd, geopend of gebruikt, worden niet teruggenomen.

Artikel 8: Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, is de verkoper enkel aansprakelijk voor opzet en grove nalatigheid, en alleen voor schade die een direct en onmiddellijk gevolg is van de uitvoering van de overeenkomst tussen de partijen. In de assumptie waarin de klant het bestaan van opzet of grove nalatigheid in hoofde van de verkoper kan aantonen, is de schade waarop de klant aanspraak kan maken beperkt tot de schade die het rechtstreekse gevolg is van de fout die aan de verkoper wordt verweten, met uitsluiting van alle andere schade. Deze schade kan in ieder geval niet meer bedragen dan het bedrag dat effectief door de klant betaald werd in uitvoering van de bestelling (de overeenkomst). De verkoper zal in geen geval aansprakelijk zijn voor enige indirecte schade (met inbegrip van maar niet beperkt tot schade wegens winstderving, omzetverlies, incidentele of bijzondere schade en andere gevolgschade van welke aard dan ook) die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van, of het onvermogen, om de dienst te gebruiken. De verkoper zal in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade van welke aard dan ook die het gevolg zou kunnen zijn van het onvermogen of verkeerdelijk gebruik van het aan de klant bezorgde product of dienst. De aansprakelijkheid van de verkoper is in elk geval beperkt tot het bedrag van de bestelling.

De informatie, teksten en foto’s die de producten beschrijven en illustreren kunnen nooit contractueel zijn. Dit wil zeggen dat de verkoper niet aansprakelijk gesteld kan worden voor enige fouten, onnauwkeurigheden of onvolledigheid in deze informatie, teksten en foto’s. Bepaalde content die via onze website beschikbaar is, kan materiaal van derden bevatten. Koppelingen van derden op deze site kunnen de klant doorsturen naar externe websites waarmee de verkoper geen enkele band heeft. De verkoper is er niet toe gehouden de content of nauwkeurigheid te onderzoeken of te beoordelen, en geeft geen garanties en aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor materialen of websites van derden of andere materialen, producten of diensten van externe partijen. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade of nadeel betreffende de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, hulpmiddelen of content of andere transacties, die verband houden met websites van derden. De verkoper is niet verantwoordelijk voor fouten en / of onregelmatigheden in de functionaliteit van de website en is niet aansprakelijk voor storingen of het om welke reden dan ook niet beschikbaar zijn van de website.

De aangeboden producten op de website van de verkoper zijn bedoeld voor dieren in een goede lichamelijke conditie. De verkoper draagt geen verantwoordelijkheid voor de geschiktheid van het (de) product(en) voor de specifieke lichamelijke situatie van het dier dat het (de) product(en) gebruikt. Het is de verantwoordelijkheid van de klant om de behandelde dierenarts van het dier te raadplegen over het al dan niet te voeren/integreren van het (de) producten in het dier zijn dieet. De klant, althans de eindgebruiker heeft een zelfstandige verplichting om het gebruik van de producten steeds af te stemmen op zijn dier en zijn specifieke lichamelijke conditie.

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor (letsel)schade van het dier van de klant in het geval dat de klant het product gebruikt ondanks dat het gebruik uitdrukkelijk door de verkoper afgeraden is in verband met medische redenen en/of andere redenen, of indien de behandelde dierenarts van het dier het afraad dergelijke producten te gebruiken. De verkoper is niet aansprakelijk voor (letsel)schade van het dier in het geval de klant het product onjuist gebruikt. Hieronder wordt verstaan: onjuiste dosering of onjuiste combinatie met andere voeding en/of medicijnen.

Tevens verbindt de klant zich ertoe om de informatie, voorwaarden en voorzorgsmaatregelen op de verpakkingen en op de product etiketten aandachtig te lezen, te begrijpen en op te volgen. Alsook eventuele waarschuwingen en gebruiksinstructies die bij het product en/of dienst worden vermeld. De doseringen, voorschriften en instructies die de verkoper geeft, zijn enkel bedoeld voor informatieve doeleinden en zijn derhalve niet aan te merken als medisch advies. De klant dient altijd een dierenarts of andere gekwalificeerde specialist te raadplegen. In geval van twijfel of het product het juiste product is voor het dier van de klant, dient de klant zich te onthouden van het verstrekken van de producten aan het dier.

Artikel 9: Ontbinding

Actifyt is bevoegd de tussen haar en de koper bestaande overeenkomst, te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, mits voorafgaande ingebrekestelling en zonder betaling van enige schadevergoeding, te ontbinden, indien de koper, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen die voor hem uit enige met Actifyt gesloten overeenkomst voortvloeien. Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn alle vorderingen van Actifyt op de koper onmiddellijk opeisbaar, en behoudt Actifyt zich het recht voor een vergoeding te vorderen van kosten, rente en schade die Actifyt als gevolg van een dergelijke ontbinding heeft geleden.

Artikel 10: Intellectuele eigendomsrechten

De informatie, tekst, afbeeldingen, grafische tekeningen, logo's, product samenstellingen, handelsmerken, foto's, video's, slogans, huisstijl enz. die via de website of de brochure van de verkoper toegankelijk zijn, worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten en zijn exclusieve eigendom van Equi4S BV. Tenzij uitdrukkelijk vermeld door de verkoper, wordt niets in deze voorwaarden geacht een licentie te verlenen of intellectuele eigendomsrechten te geven, en is het de klant niet toegelaten om afgebeelde elementen op de website of in de brochure te wijzigen, kopiëren, reproduceren, verkopen, verhuren, verspreiden, verzenden, uitlenen, licentiëren, openbaar weergeven, publiceren of afgeleide werken daarvan te maken.

Artikel 11: Herroeping

De klant zijnde een consument heeft het recht om binnen de wettelijke termijn haar herroepings-recht te doen gelden. De consument moet de onderneming informeren over zijn wens om zich te herroepen binnen een termijn van 14 kalenderdagen. De herroepingstermijn begint te lopen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de consument of door de consument aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed. De consument informeert de onderneming van zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen voor het verstrijken van de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen, conform de retour instructies van Actifyt (zie pagina Verzending & Retour). De bewijslast van de herroeping ligt bij de consument. Het is aldus aangeraden de herroeping schriftelijk of op een duurzame gegevensdrager te doen, bijvoorbeeld, per e-mail of via de post.

Indien herroeping van toepassing is, zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hiermee wordt bedoeld: de consument zal het (de) product(en) waarvan hij wenst af te zien in perfecte staat en in zijn (hun) oorspronkelijke verpakking dienen terug te sturen. De kosten voor het terugsturen van het (de) product(en) zijn voor rekening van de consument. De verkoper zal het door de klant betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, en in elk geval binnen 14 dagen na de dag waarop ze wordt geïnformeerd door de consument van zijn beslissing tot herroeping, terugstorten.

Indien de consument het product opent, gebruikt, bezwaard of op enigerlei wijze beschadigd vóór het verstrijken van de termijn waarbinnen het herroepingsrecht kan worden uitgeoefend, vervalt het herroepingsrecht voor dit product.

Artikel 12: Garanties

De verkoper garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de orderbevestiging en voldoen aan de normale verwachting van de klant, rekening houdend met de specifieke kenmerken van het product. De klant verplicht zich de geleverde producten bij aflevering af te nemen en te onderzoeken of deze in overeenstemming zijn met hetgeen in de orderbevestiging is bepaald.

Als het (de) gekochte product(en) niet voldoen aan de hierboven beschreven wettelijke garantie, kan de klant een beroep doen op de wettelijke garantie voor producten voor een periode van twee (2) jaar vanaf de levering van de producten. Deze garantie bestaat uit de, voor de klant kosteloze, herstelling of de vervanging van de defecte producten die onder de wettelijke garantie vallen. Klachten met betrekking tot niet-conformiteit van levering en zichtbare gebreken dienen op schriftelijke wijze en binnen een termijn van maximaal twee (2) maanden te rekenen vanaf de dag waarop hij het gebrek heeft vastgesteld, te worden ingediend. Deze kennisgeving zal gebeuren via e-mail met de vermelding van alle relevante gegevens. Enkel de factuur, het kassaticket of de bestelbon gelden voor de consument als garantiecertificaten ten aanzien van de verkoper. Deze documenten dienen door de consument te worden bewaard en te worden voorgelegd in hun originele versie. De garantietermijn begint te lopen op de datum die op deze documenten wordt vermeld. Na constatering van enig gebrek is de klant verplicht het gebruik van de betreffende producten onmiddellijk te staken.

Deze garantie kan niet worden toegepast indien het defect te wijten is aan een verkeerd gebruik, een externe oorzaak, het slechte onderhoud, de normale slijtage, de onzorgvuldige bewaring of ieder gebruik dat niet in overeenstemming is met de instructies van de fabrikant of de verkoper.

Artikel 13: Overmacht

De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van tijdelijke of permanente niet uitvoering van zijn verplichtingen, indien deze niet-uitvoering te wijten is aan een geval van overmacht of toeval. In dat geval kunnen wij onze verplichtingen opschorten zolang de overmacht voortduurt of kunnen wij de overeenkomst definitief ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

Onder overmacht wordt verstaan ​​elke van onze wil onafhankelijke omstandigheid die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Inclusief maar niet beperkt tot 1) het verlies of de algehele of gedeeltelijke vernietiging van het informaticasysteem van de verkoper of van zijn databank, 2) een gebrek in de internetverbinding of de databases, 3) een gebrek in de telecommunicatienetwerken, 4) een verlies van de verbinding met de internetverbinding of met de telecommunicatienetwerken waarvan de verkoper afhankelijk is 5) natuurlijke omstandigheden, 6) daden van oorlog of van terrorisme, 7) stakingen, 8) lock-outs, 9) blokkades, 10) opstanden en rellen, 11) een feit of een beslissing van een derde die de goede uitvoering van voorliggende overeenkomst beïnvloedt, 12) te late of niet-levering van de leveranciers of andere ingeschakelde derden, 13) schaarste aan grondstoffen en/of materialen, 14) brand en 15) iedere andere oorzaak die buiten de redelijke controle van de verkoper ligt.

Artikel 14: Persoonsgegevens

Ons Privacy beleid regelt hoe we persoonsgegevens verzamelen en gebruiken.

Artikel 15: Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

Alle geschillen tussen klant en verkoper zullen uitsluitend worden beslecht door een bevoegde rechtbank.

De overeenkomst, en alle claims en geschillen die hiermee verband houden, worden beheerst en geïnterpreteerd, in alle opzichten en uitsluitend en exclusief, in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.